Ai sợ vợ nhất ????

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi:

    – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay:

    – Chắc là tui đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

    – Sư cụ làm gì có vợ mà sợ?

    – Ấy đấy! Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.