Rắm của con

Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Đương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ, bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.

Về đến dinh, bà mới gọi anh đầy tớ vào buồng, mắng cho một thôi một hồi:

-Đồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của mày, có được không! Đằng này mày lại nhe răng cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!

Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người :

– Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là rắm của con đấy ạ!